(PL&XH)- Kiểm tra, giám sát mà không kiểm soát được quyền lực, không bãi miễn được những người không còn tín nhiệm với nhân dân thì chẳng khác nào như tiếng trống dù có to cũng chỉ rung lên trong không khí mà thôi.