- Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị và an toàn xã hội trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc nước ta có những diễn biến phức tạp, khó lường do các hoạt động kích động, tuyên truyền lôi kéo của các thế lực phản động nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước thực trạng trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực Tây Bắc về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.