Năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, đạt được những kết quả quan trọng.