Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận quan trọng, là nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhân tố cấu thành toàn bộ công tác xây dựng Đảng, đan xen, hòa quyện vào các lĩnh vực chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát là phương thức hữu hiệu, ngăn ngừa những sai lầm, khuyết điểm, góp phần xây dựng nhân cách người cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra"(*).