Tăng Thanh Hà cùng chồng cùng tới xem và cổ vũ cho Johnny Trí Nguyễn.