Theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7, từ 1/7, tăng thêm 9,6% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với các đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.