ND - Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Nhà nước ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng một chế độ dân chủ đậm tính ưu việt. Điều I, Hiến pháp 1946 quy định: Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam!