(Petrotimes) - Bằng cảm nhận và những gì tôi chứng kiến ở con người này tôi tin rằng vị Bộ trưởng thứ 9 trong đời làm báo theo dõi ngành GTVT của mình đang thực sự cần thiết cho ngành lúc này.