Trong những giai thoại lý thú về Tản Đà, có câu chuyện ông đã làm bài thơ vịnh chim họa mi để “xỏ xiên” quan Khâm sai đại thần Hoàng Cao Khải. Tuy nhiên, gần đây đã có những câu hỏi xung quanh bài thơ này.