Tamnhin.net) - Gần 20 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Viện Quản trị Doanh nghiệp là nơi đào tạo hàng ngàn sinh viên, học sinh trở thành những nhà quản l ý tài ba, những doanh nhân thành đạt cho xã hội.