Vào lúc 09:00 ngày 2/7/2013, NPH Tam Quốc Chí công bố sẽ mở máy chủ mới mang tên Đại Kiều.