Những người tham gia giao thông đều đều đội mũ bảo hiểm, không cài quai đúng quy định.