Trong nhiều vấn đề phức tạp của nội hàm tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được nhắc đến nhiều hơn cả. Một phần là do đây là lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế. Mặt khác, bản thân nội tại hệ thống ngân hàng của nước ta hiện nay cũng đang chứa đựng không ít điều cần phải cải tổ, cần phải "phẫu thuật” để cho "cơ thể” tài chính tiền tệ trở nên mạnh khỏe hơn, trưởng thành hơn...