Xin cho biết tác dụng của củ tam thất, nếu không uống được rượu thì chế biến bằng cách gì để sử dụng?