(GD&TĐ)- Phấn đấu giai đoạn 2010-2015, TP.Hà Nội có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; giai đoạn 2016-2020 có 70% xã đạt chuẩn và định hướng đến năm 2030, sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới ở 401 xã, đạt 100%.