(VOH) - 67 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đất nước ta ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực như giáo dục, y tế, đời sống, đặc biệt là kinh tế, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh.