Theo quy định mới, hệ số điều chỉnh giá áp dụng cho trường hợp vượt hạn mức giao đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được chia làm 4 khu vực.