(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành có liên quan về việc bắn pháo hoa chào mừng tết Dương lịch 2012.