(HQ Online)- Tại Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 của TP.HCM, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng thi đua đã trở thành động lực phát triển kinh tế.