“Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật năm 2012 là 489 đảng viên (tăng 24 đảng viên so với năm 2011, tỉ lệ 0,5%).