NDĐT- Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2011 trường dự kiến tuyển sinh trong cả nước 3.500 chỉ tiêu hệ chính quy. Trong đó, hệ Sư phạm là 1.950 chỉ tiêu, hệ Cử nhân 1.050 chỉ tiêu và đào tạo giáo viên cho địa phương là 500 chỉ tiêu.