38 năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nam - Bắc sum họp một nhà, nhưng cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ đã, đang và chắc chắn sẽ còn là một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm trong giới nghiên cứu cả trong và ngoài nước.