Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, kể từ ngày thành lập Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã rút ra một trong năm bài học kinh nghiệm lớn: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.