Sử dụng phân bón cho cây cao su

Báo Nông nghiệp VN - 

Bón phân cho thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong suốt thời kỳ KTCB phân khoáng được khuyến cáo bón 5 lần trong năm đầu; 4 lần trong năm thứ hai và 3 lần trong năm thứ 3, thứ tư và thứ 5, và 2 lần trong năm thứ 6. Trừ trường hợp nơi nào cây đậu phủ đất mọc tốt và được duy trì trong các năm thì phân N chỉ được bón trong năm đầu. Lượng bón ở một số nước như sau:

Aán Độ: bón 260 kgN + 220 kg P2O5 + 104 kg K2O + 21 kg MgO/ ha.

IndonesiA: bón 290 kgN + 310 kg P2O5 + 130 kg K2O + 50 kg MgO/ ha.

Thái Lan: bón 230 kgN + 280 kg P2O5 + 170 kg K2O + 25 kg MgO/ ha.

Brazil: bón 205 kgN + 200 kg P2O5 + 125 kg K2O + 45 kg MgO/ ha.

Ở VN quy trình bón phân của Tập đoàn Cao Su như sau (Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam, 1997):

Hạng đất

Mật độ

(cây/ ha)

Năm thứ

Đạm

(kg N/ ha/năm)

Lân

(kg P2O5/ ha/năm)

Kali

(kg K2O/ ha/năm)

I

476

1

2

3-6

16

47

63

16

47

63

8

14

22

Cộng

315

325

110

IIa &IIb

512

1

2

3-7

17

51

68

17

51

68

8

15

24

Cộng

408

432

143

III

555

1

2

3

4-7

18

42

55

73

18

42

73

73

9

20

26

26

Cộng

407

425

159

Xí Nghiệp Phân Bón Chánh Hưng đã sản xuất loại phân NPK 12-12-4 để bón cho cao su kiến thiết cơ bản, cách bón cho các năm như sau:

· Năm thứ nhất: Bón 2 lần/ năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, mỗi lần 50-100 kg/ ha.

· Năm thứ 2: Bón 2 lần/ năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, mỗi lần 150-200 kg/ ha.

· Năm thứ 3 đến năm thứ 7: Bón 2 lần/ năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, mỗi lần 200-300 kg/ ha.

Bón phân cho cao su kinh doanh

Nghiên cứu của thế giới cho thấy việc sử dụng phân bón cho cây cao su thời kỳ kinh doanh được chia ra theo các loại đất khác nhau, tuy nhiên sự chênh lệch về lượng bón giữa các loại đất không quá nhiều.

- Lượng bón đạm hàng năm cho cao su kinh doanh chỉ dao động trong khoảng 16-20 kg N/ ha.

- Lượng lân khuyến cáo chung khoảng 20 kg P2O5.

- Lượng kali thì cao hơn hẳn, với khoảng 60-140 kg K2O/ ha.

- Thêm vào đó hàng năm cần bón khoảng 10 kg MgO/ ha.

Lượng phân bón do Tập đoàn công nghiệp Cao su quy định cho cao su kinh doanh như sau:

Năm cạo

Mật độ

(cây/ ha)

Hạng đất

Đạm

Lân

Kali

N g/cây

Urea kg/ha/

năm

P2O5 g/cây

Apatit kg/ha/

năm

K2O g/cây

KCl kg/ha/

năm

1-10

450

Ia và Ib

IIa và IIb

III

150

170

190

147

166

186

120

136

152

180

204

228

150

170

190

112

128

143

11-20

350

Chung

200

152

140

163

120

70

Như vậy lượng phân khuyến cáo bón cho cao su ở Việt Nam có nhiều nét khác biệt so với khuyến cáo của thế giới. Lượng bón N khuyến cáo dao động từ 70-85 kgN/ ha, trong khi các nước khác chỉ khuyên bón 16-20 kgN/ha. Phân lân cũng được khuyến cáo bón khá cao, nhưng bón ở dạng Apatite thì rẻ và cho mục đích lâu dài là tốt, nhưng lượng bón cần giảm đi trong các năm sau. Phân kali được khuyên bón với lượng khoảng 67 – 85 kg K2O/ha gần bằng cách bón của các nước khác.

Xí Nghiệp Phân Bón Chánh Hưng đã sản xuất loại phân NPK 17-7-17 để bón cho cao su thời kỳ kinh doanh, cách bón hàng năm như sau:

- Đợt 1: Bón vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 6) với lượng 200-300 kg/ ha

- Đợt 2: Bón vào cuối mùa mưa (tháng 10 – 11) với lượng 300-400 kg/ ha

Đây là các lại phân được hình thành theo khuyến cáo của Việt Nam. Bà con nông dân có thể bằng kinh nghiệm của mình để phối hợp với các loại phân khác tùy theo điều kiện của mình.