(Lang sao) - Nếu xem hoạt động tình nguyện là một ngọn lửa thì thanh niên là những người thắp và giữ ngọn lửa ấy. Chính vì vậy, ngọn lửa tình nguyện sẽ chỉ là đốm xanh le lói hay sẽ là ngọn đuốc sáng ấm nồng còn tùy thuộc vào sức trẻ và sự cống hiến của thanh niên