Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Sơn La cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) đã hoàn thành việc tăng dày, tôn tạo và cắm thêm được 12 mốc giới trên đoạn biên giới Việt-Lào đi qua 2 địa phương.