Người dân trồng chè Mộc Châu trên cánh đồng chè đội 68.