ND - Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển mạnh về chăn nuôi trang trại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Những năm gần đây, tỉnh từng bước mở rộng quy mô trang trại, hình thành vùng chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, đi đôi với nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.