(Ba bau) - Ở tuần 29, nếu so sánh ra bé đã bằng một quả bí đỏ loại nhỏ rồi đấy!