Tỷ trọng của lao động của nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đã giảm từ 73% năm 1990, xuống 48,4% năm 2011.