(VOV) - Theo đánh giá của các địa phương được chọn xây dựng thí điểm, Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.