(VOV) - Cả nước hiện có khoảng 800.000 người thuộc diện hưởng chế độ. Trong đó, số người đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần hơn 250.000 người, với số tiền 1.150 tỷ đồng; và gần 2.000 người đã có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng.