Ngày 8/6, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới; triển khai chương trình PCTP, phòng chống ma túy, PCTP mua bán người giai đoạn 2012-2015.