Quy định các vùng thực hiện lương tối thiểu tới nay đã phát sinh các vấn đề không hợp lý.