Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa VIII (trong hai ngày 3 - 4/7), UBND TP Đà Nẵng sẽ trình HĐND TP về chính sách hỗ trợ người cai nghiên ma túy thành công từ 5 năm trở lên, không tái nghiện trên địa bàn.