“100 USD/hộ chiếu điện tử” chỉ là tin đồn không có căn cứ.