Thời gian tồn tại của tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y khác nhau như thế nào?