(CL)- Trong đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) diễn ra ngày 5/5, hơn 99% cổ đông SHB đã đồng ý kế hoạch sáp nhập với Habubank. Trước đó, khoảng 85% cổ đông Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) cũng đã biểu quyết sáp nhập vào SHB.