(2Sao) - Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ cố tình không đẹp và tỏ ra... nguy hiểm.