(2Sao) - Không phải mỹ nhân nào chạy theo mốt tóc tết cũng đạt được hiệu quả mỹ mãn.