Không ít lần, sao Việt bị “ê mặt” vì bị những chiếc quần ôm sát phản chủ.