Sau hai năm thực hiện, công trình nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Compost Maker sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp đã đem lại hiệu quả thiết thực.