ND - Anh Nguyễn Quang Thạch và cộng sự thuộc Viện Sinh học nông nghiệp (Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội) đã nghiên cứu hoàn chỉnh quy trình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bắt nguồn từ nuôi cấy mô ứng dụng nuôi trồng ở miền bắc.