(ĐVO) Luật lao động (sửa đổi) hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013, trong khi các luật cùng được thông qua trong phiên họp chiều nay có hiệu lực sớm hơn (từ ngày 1/1/2013).