Là đất cội nguồn của dân tộc, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ chứa đựng kho tàng truyền thuyết, huyền thoại, các lễ hội đình đám, trong đó di sản hát Xoan đã hoàn thiện hồ sơ trình Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các di tích lịch sử văn hóa vật thể, phi vật thể của vùng đất phát tích, thực sự là nguồn tiềm năng để chế biến các sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo hết sức hấp dẫn.