Thau chứa ruột heo cuộn nhau lòng thòng như mớ bòng bong được ngâm muối iod cũng không được che đậy, bốc mùi, ruồi bay vù vù.