Ấn phẩm Bóng đá & Cuộc sống của báo Bóng đá đã chính thức ra mắt bạn đọc.