”Bà có biết ở Mê-hi-cô người ta làm găng tay thế nào không?...