(NDHMoney) Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho xây dựng 2 Đề án phân loại đô thị Huế và Đề án đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, có cơ chế đặc thù đối với đô thị Thừa Thiên Huế.