Quy định xử lý đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình

Giadinh.net - 

Quy dinh xu ly dang vien vi pham cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc ve dan so, ke hoach hoa gia dinh

Giadinh.net - Căn cứ Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Giadinh.net.vn xin trích dẫn phần liên quan đến việc xử lý “Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình” (Điều 7).

Tin mới